คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


[2018-10-07] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรม ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  https://app.gs.kku.ac.th/gs/

[2018-09-01] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความเป็นสากล ณ สหราชอาณาจักร และประเทศไอร์แลนด์ วันที่ 20-27 ตุลาคม 2561 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

[2018-03-22] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

[2018-03-09] สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทฑ ฯ และสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น จะจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 1 ก.ค. 2561 

[2018-03-09] มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ เป็นพี่เลี้ยง (Liaison) ประจำทีมในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิคระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้คณะผู้แทนจากประเทศต่างๆ 

[2018-04-06] มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าลงทะเบียน 3500 บาท หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
98939