คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท - เอก ภาคเรียนที่ 2/2562 (นศ.รหัส 62)

ปฏิทินปฏิบัติงานและกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับบัณฑิตศึกษา (นศ.รหัส 62)


ปฏิทินปฏิบัิตงานและกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รหัส 62)

ปฏิทินปฏิบัิตงานและกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รหัส 61)


 

ปฏิทินระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 

นักศึกษารหัส 61

นักศึกษารหัส 59-60

ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่  1/61


 

ปฏิทินระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ 3/2560 


ปฏิทินระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2560 


ปฏิทินระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2560 


ปฏิทินระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2559 

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนที่ 3/2559 


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106172