คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


หลักสูตรที่เปิดสอน

1. ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
- สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

2. ระดับปริญญาโท

2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
- สาขาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

 

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
- สาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2.5 หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรมหาบัณฑิต

       2.6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106162