คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


คณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 

pitch

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ ฉายายนต์

udom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม จำรัสพันธุ์

varanya

รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ

payong

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ กลั่นฤิทธิ์

pajon

ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ

phaisan 

ดร.ไพศาล แน่นอุดร

tanagrid

ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ 

3340100507478

ดร.นวัตกร หอมสิน

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
98951