คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัคร วันนี้ - 29 กรกฎาคม 2561

 

        ดาวน์โหลดคู่มือสมัครสอบ

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับปริญญาโท

ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับปริญญาเอก


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
74101