คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

18902651 10212756231241418 2111944268 n

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา

download
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา

download
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร

download

การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้

download

การถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก Curriculum Mapping สู่รายวิชา

download

 


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106164