คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


 


รายละเอียดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

--------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัคร 

รายละเอียดการรับสมัคร

กรอกใบสมัคร

ดาวโหลดหนังสือรับรองสำหรับปริญญาโท

ดาวโหลดหนังสือรับรองสำหรับปริญญาเอก

 --------------------------------------------------------------------------------

 หลักฐานการสมัคร (ป.โท)

 

1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร 1 ชุด
6) สำเนาใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี 1 ชุด
7) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 หลักฐานการสมัคร (ป.เอก)

1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 1 ชุด
6) สำเนาใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาโท 1 ชุด
7) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8) สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) และ/หรือ หนังสือรับรองที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาที่จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
9) เอกสารกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)
10) เอกสารข้อมูลอัตชีวประวัติความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อและแผนการนำความรู้ไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต

--------------------------------------------------------------------------------

  ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครทางเว็บไซต์ และพิพม์ใบสมัคร (โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร )
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ ป.โท 300 บาท ป.เอก 500 บาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่ 401-119-5324 
3. ส่งหลักฐานการสมัคร  และ หลักฐานการโอนเงิน มาที่ 
สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
94770