รายชื่อผู้นำเสนอบทความ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15

คำชี้แจงสำหรับผู้นำเสนองานประชุม NGRC2022
ให้ผู้นำเสนอดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ผู้นำเสนอทุกท่านเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams และรายงานตัวออนไลน์ในระบบ Microsoft Teams ของที่ประชุมในกลุ่มห้องย่อย
    โดยกำหนดชื่อไฟล์คือ รหัสบทความ_ชื่อผู้นำเสนอ เช่น ED1-1_onanong
    ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.
  2. ผู้นำเสนอทดสอบการนำเสนอออนไลน์ด้วย Microsoft Teams และส่งไฟล์นำเสนอ PowerPoint หรือไฟล์ pdf ในกลุ่มห้องย่อย
  3. ผู้นำเสนอส่งไฟล์นำเสนอในรูปแบบไฟล์ pdf ในกลุ่มห้องย่อย โดยกำหนดชื่อไฟล์ คือ รหัสบทความ_ชื่อผู้นำเสนอ เช่น ED1-1_onanong

รายชื่อผู้นำเสนอบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

* ให้ผู้นำเสนอส่งบทความแก้ไขภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 หากยังไม่ได้รับผลการประเมินให้เข้าไปเช็คที่ Inbox หรือ Junkmail

ตารางการนำเสนอบทความ โดย Microsoft Team

Link ห้องนำเสนอบทความ Microsoft Team
1. AG (กลุ่มวิชาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0ef5b16b44e74c76b50d6c8f3206732d%40thread.tacv2/AG1?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

2. BM1 (กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ 1)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8dd3d24a11e042b7a23bd2d9372e7e9a%40thread.tacv2/BM1?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

3. BM2 (กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ 2)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afd4ba16a7d55401e91f25d0695585927%40thread.tacv2/BM2?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

4. ED1 (กลุ่มวิชาการศึกษา 1)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a68fd3726a45844dbaaf3bc6a9aceb816%40thread.tacv2/ED1?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

5. ED2 (กลุ่มวิชาการศึกษา 2) https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9df23fe3c133436dbb7c1fa0cbf2ab10%40thread.tacv2/ED2?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

6. ED3 (กลุ่มวิชาการศึกษา 3)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab0c1fc0e0acf4333934c8319f986c570%40thread.tacv2/ED3?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

7. ED4 (กลุ่มวิชาการศึกษา 4)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeda8f6de09c14430b77c01857a61a831%40thread.tacv2/ED4?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

8. ED5 (กลุ่มวิชาการศึกษา 5)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0677d88aea5c451d9d3ee811c22ea4aa%40thread.tacv2/ED5?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

9. HS1 (กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9ebeb8f432f54d43801867f2b305d4d2%40thread.tacv2/HS1?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

10. HS2 (กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa0140e1557584fb7994d25d5a0fc86c0%40thread.tacv2/HS2?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

11. HS3 (กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad433cea40b7b4ae2b8aaf765aa201235%40thread.tacv2/HS3?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

12. HS4 (กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1794e97ab5114b029ff314566d5bba2c%40thread.tacv2/HS4?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

13. ST1 (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a816ce330c7b040e5902ba9de7756d90a%40thread.tacv2/ST1?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

14. ST2 (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a09d8feb7c19d4959acc2450a8779638c%40thread.tacv2/ST2?groupId=c0ee94ff-8a02-4909-9e4c-6e8e2efc031c&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8