ตรวจสอบสถานะบทความ

รายชื่อผู้ส่งบทความ (แบบบรรยาย)
รหัส ชื่อ-สกุล ได้รับบทความ แจ้งการชำระเงิน ส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ได้รับบทความการแก้ไข
OBI1นางสาวสุภาภรณ์  ทำทอง
OBI2นายอัครพงษ์  พวงพิลา
OBU1นายสีหราช  สัญญะเขตต์
OBU10นางสาวณัฐริกาภรณ์  แก้วภิรมย์
OBU11นางสาวเจนรินทร์  สุขสุทธิ์
OBU12นายภีมากร  สุนทรารักษ์
OBU2MrThanongsone  Morakoth
OBU3นายสนธยา  ฉายาภักดี
OBU4นางสาวสุดารัตน์  ศุขศิริ
OBU5นางสาวศศิธร  บัวมะลิ
OBU6นายศรัญ  ประกลาง
OBU7นางสาวทัตพิชชา  วงค์ธรรม
OBU8นางสาวเจนจิรา  แสนพะวัง
OBU9นายไกรวี  ดีเลิศ
OED1นายธีรพงษ์  ชูพันธุ์
OED10นายสิทธิชัย  มุ่งเกิด
OED11นางสาวรุ่งนภา  ช้างน้ำ
OED12นางมลฤดี  แสนเมือง
OED2นางสุชาฎา  แก่นจันทร์
OED3นางสาวอารยา  สีเคนา
OED4นางสาวนารินทร์  มีแสนสัตย์
OED5ชลิดา  ชมภูนาวัฒน์
OED6นวรัตน์  ทะแพงพันธ์
OED7นางพรพิมล  สาระคำ
OED8นายชัยคุปต์  ชัยชนะสุวัฒน์
OED9นางสาวมนัสนันท์  ธีสุระ
OSO1นางสาวจิดาภา  ล้อนันทกุล
OSO10นางสาวประภาพรรณ์  วงค์อินตา
OSO11นายธนันท์ชัย  แสนพิลา
OSO12นางสาววรรณภา   วงษ์พินิจ
OSO13นางสาววิภาวดี  ฉัตรทอง
OSO14นายอภิวุฒิ  สุนันท์ยืนยง
OSO2นายวรรณพัสส์  หาญกุล
OSO3ผศ.จันติมา  จันทร์เอียด
OSO4นางสาวนัฐทริยา  จิระดา
OSO5นายพงศธร  กองค้า
OSO7นายโอภาส  แต้รัตนชัย
OSO8 ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล  วิริยะสัจจาภรณ์
OTE1นางสาวนิพาพร  เติมวุฒิ
OTE2นางสาววรรณภา  ปัจจาระพรม
OTE3นายวุฒิชัย  เพชรสูงเนิน
OTE4นางสาวปาริชาติ  จำรัสศรี
OTE5นายณภัค  พรมพิศ
รวม 43 43 30 25 13

รายชื่อผู้ส่งบทความ (แบบโปสเตอร์)
รหัส ชื่อ-สกุล ได้รับบทความ แจ้งการชำระเงิน ส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ได้รับบทความการแก้ไข
PBU1Dr.วรศักดิ์  ทองศิริ
PED1นายกำธร   คงอรุณ
PED10นางสาวฝนทิพย์  อาจสมบูรณ์
PED11นางพรสวรรค์  มาณะศิลป์
PED12นางมณี  พรมแสง
PED13นางสาวจิรภา   วงษ์สมบัติ
PED14นางสาวนิ่มนภา  หลวงปัน
PED15นางสาวศรีสุดา  ชาญสุข
PED16นางสาวกันยารัตน์  อมศรี
PED17นายคฑาวุธ  อ่อนผุย
PED18นางสาวพจณี  กุลชาติ
PED19นายแก่นจันทร์   งิสันเทียะ
PED2นางสาวพิชญา  เชี่ยวภาษา
PED20นางสาวสุดารัตน์  คันธี
PED3นายทรรศนันทน์  ถนัดค้า
PED5นางสาวสายไหม  พากุล
PED6นางสาววณิรตา   คำก้อน
PED7นางมะลิวรรณ  รู้เจนทร์
PED8นางสาวดาหวัน  บุตรโพธิ์
PED9นางสาวมลฤดี  มหาพรหม
PSO1นางสาวกมลพัฒน์  ไชยสงคราม
PSO2นางสาวทิพย์วรรณ  ประมูลพงษ์
PSO3นายฐาห์ปกรณ์  รัตนวรนันท์
PSO4จุฑามาศ  ตังควานิช
PTE1นางสาวจิตรลดา  มีพรหม
รวม 25 25 23 16 10


ตรวจรายชื่อเข้าร่วมการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วม
ที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย การชำระเงิน
1นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2ผศ.ดร.ไพสิฐ   บริบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3ผศ.กาญจนา    จันทะดวงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4นางสาววิภาวี   บัวผันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5นางสาวสิริลักษณ์   จิระวัฒนาสมกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6นางศศินันท์   โต๊ะชาลีศรีทินมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7นางสาวณฐภัทร   เกษทองมามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8นายชยกร   สุตะโคตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9นางสาวสุภาวดี   ทำนิไกรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
10นางสาวTran Thi  Thuongมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11นายคมศิลป์   สารทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12นายภูเบศ  เลื่อมใสมหาวิทยาลัยบูรพา
13นายสุขมิตร  กอมณีมหาวิทยาลัยบูรพา
14นายดำรัส  อ่อนเฉวียงมหาวิทยาลัยบูรพา
15นางสาวศิริลักษณ์   เล็งไทสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16ว่าที่ร.ต.สาวิตรี  พิมคีรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17นางสาวยุรฉัตร  บัวทองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18นายแสงวุฒิ  แสนสุภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19นางสาวพัชรินทร์  ศรีลำใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
20นางสาวจันติมา  จันทร์เอียดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
21นางสาวศุรดา  พรหมโคตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี