User (Email) : Password (รหัสบัตรประชาชน) :

PROCEEDINGS


ประกาศ


แผนผังการจัดงาน


ตารางการนำเสนอแบบบรรยาย

 • ห้อง 1601,1602,1605,1606 ชั้น 6 , ห้อง 1701 ,1702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 • การนำเสนอแบบโปสเตอร์

 • กำหนดขนาดโปสเตอร์ 80 x 120 ซม.
 • สามารถส่งโปสเตอร์ที่จะนำเสนอมาล่วงหน้าได้ โดยส่งมาที่
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคาร 5 ชั้น 2
  เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 • กำหนดการ  การชำระค่าลงทะเบียน

 • ชำระค่าลงทะเบียน ส่งบทความ 2500 บาท
 • โดยการโอนเงินผ่านทาง ATM
 • เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
 • ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • สแกนหลักฐานการชำระเงิน แล้วแจ้งการโอนเงิน ที่เว็บไซต์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

 • การชำระค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ

 • ชำระค่าลงทะเบียน ส่งบทความ 1000 บาท
 • เฉพาะนักศึกษา "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" คนละ 500 บาท
 • โดยการโอนเงินผ่านทาง ATM
 • เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
 • ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • สแกนหลักฐานการชำระเงิน แล้วแจ้งการโอนเงิน ที่เว็บไซต์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 • ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฟังการนำเสนอผลงานจะได้รับ
          1. กระเป๋าเอกสาร
          2. เอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย
              2.1 เอกสารประกอบคำบรรยายของวิทยากร
              2.2 สูจิบัตร "การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562"
              2.3 "รวมบทความฉบับเต็ม การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562" ในรูปแบบ USB
          3. อุปกรณ์ประกอบการประชุม ได้แก่ สมุด ปากกา ป้ายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม  ระยะเวลาการจัดประชุม

  วันเสาร์ ที่ี่ 20 กรกฎาคม 2562