User (Email) : Password (รหัสบัตรประชาชน) :

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งบทความในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (รอบแรก)

* สำหรับผู้ที่มีรายชื่อให้ชำระค่าลงทะเบียน 2500 บาท โดยการโอนเงินมาที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2562
และแนบหลักฐานการโอนเงินที่เว็บไซต์ https://graduate.udru.ac.th/ngrc2019/payment.php

กำหนดการ


การชำระค่าลงทะเบียน

 • ชำระค่าลงทะเบียน ส่งบทความ 2500 บาท
 • โดยการโอนเงินผ่านทาง ATM
 • เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี
 • ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • สแกนหลักฐานการชำระเงิน แล้ว ที่เว็บไซต์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

 • สถานที่

  สถานที่จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย

 • ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับการประชุมรวม
 • ห้อง 1701,1702,1703,1704,1705 และ 1706 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับนำเสนอผลงาน
 • พื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สำหรับจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

 • ระยะเวลาการจัดประชุม

  วันเสาร์ ที่ี่ 20 กรกฎาคม 2562