หลักสูตรปริญญาเอก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น

6. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น

7. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2563)

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและนวัตกรรม (พ.ศ.2565)

10. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

11. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น

12. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)

14. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (พ.ศ.2565)

15. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ศึกษา