ประมาณการค่าเล่าเรียน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ะดับปริญญาเอก (ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย)

ระดับปริญญาโท (ลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย)

ระดับปริญญาโท (ลงทะเบียนตามหน่วยกิต)