ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

Facebook : https://www.facebook.com/udru.graduate.studies

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1070
E-mail :  graduate@udru.ac.th