ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายเวลาศึกษาเพื่อรอตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2560

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และการนับภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2560

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2560 

8. ประกาศการกำหนดอัตราค่าค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น

9. ประกาศมาตราฐานความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษา และผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564