หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09…

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.…

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ์ EdPex

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.…

โครงการศึกษาดูงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร ณ จังหวัดกว๋างบิ่ง (Quảng Bình) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา…