แบบฟอร์มการยื่นขอรับใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดาวโหลดเอกสาร (ข้อ 1- 6)

  1. บันทึกข้อความ HECUD 1
  2. แบบเสนอโครงการวิจัย HECUD 2
  3. แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย HECUD 3
  4. เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร HECUD 4
  5. เอกสารแสดงความยินยอม ECHUD 5
  6. เอกสารสำหรับอาสาสมัคร อายุ 7 – 14 ปี

แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ECHUD 8

แบบรายงานการวิจัยแล้วเสร็จ (Final Report) ECHUD 14

Website ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in Thailand)

ติดต่อ : สอบถามงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

042-211040 ต่อ 5142

E-mail : ecudru@udru.ac.th

แหล่งที่มา : https://rdi.udru.ac.th/web/จริยธรรมการวิจัยในมนุษ/