หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09…

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.…

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสรชา ศรีสุวรรณ และ คุณเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ เนื่องในโอกาศที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Scopus ควอไทส์ ที่ 1

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี…