Latest Post

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล เฉลิมพระเกียรติ ฯ : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประ…

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ โรงแรมบลู โฮเต็ล จังหวัดนครพนม วันที่ 29 – 31 มกราคม 2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9.0…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล เฉลิมพระเกียรติ ฯ : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กำหนดกา…