โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ Generative AI สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องป…

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมุ่งเป้าพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สากล : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประ…

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ โรงแรมบลู โฮเต็ล จังหวัดนครพนม วันที่ 29 – 31 มกราคม 2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 9.0…