การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ


https://copyleaks.com/

การขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS 

1. บัณฑิตวิทยาลัยบอกรับสิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS จำนวน 250 บัญชี
2. บัณฑิตวิทยาลัยเปิดบัญชี สำหรับตรวจ เค้าโครงวิทยานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, งานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา เท่านั้น
3. กำหนดให้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (xxx@udru.ac.th หรือ xxx@360.udru.ac.th) ในการลงทะเบียนเพื่อขอเปิดบัญชี ใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS
4. กรณีที่บัญชีใดที่ไม่ใช้งานหรือใช้งานเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จะลบบัญชีออกจากระบบทุกเดือน เพื่อให้สิทธิในการใช้งานกลับคืนมาให้นักศึกษาท่านอื่นใช้งานต่อไป
5. บัณฑิตวิทยาลัยจะให้สิทธิ์ใช้งานนักศึกษาที่จะสอบวิทยานิพนธ์ก่อน
6. นักศึกษาต้อง ลงทะเบียนขอเปิดบัญชีใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS สำหรับนักศึกษา ก่อนและรอ Invitation ทาง Email ภายใน 1 – 2 วันทำการ

ลงทะเบียนขอเปิดบัญชีใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS สำหรับนักศึกษา

แบบลงทะเบียนขอเปิดบัญชีใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS สำหรับอาจารย์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Copyleaks

แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ