เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาบัตรนักศึกษา
  3. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
  4. ใบสำคัญรับเงิน
  5. อากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท

ทำสัญญาการให้ทุน วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวน์โหลด สัญญารับทุนสนับสนุนการทิวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ 2567