เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัย
เป็นวันที่ 10 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 https://graduate.udru.ac.th/ngrc/