ขยายเวลารับบทความการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 14 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดการอื่นยังคงเดิม

  1. ส่งบทความพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ทาง Google Form ได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.
  2. ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอยเงินไปยัง เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  3. ดาวโหลดรูปแบบบทความ ความยาวบทความไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 31 ตุลาคม 2564
  5. การนำเสนอเป็นแบบบรรยาย โดยใช้ Microsoft Team
  6. นำเสนอวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564