ดาวน์โหลดประกาศ
https://drive.google.com/file/d/1ZCoLtM3US2o_AP1PoYn4FgyXnEuHb6h1/view?usp=sharing
ลิงค์รายงานตัว
http://portal4.udru.ac.th/std_report/reg_report_login.php