ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

หมายเหตุ ผู้ที่มีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ ผู้ที่มีผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet)                ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๕ ชั้น ๒ โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ https://portal4.udru.ac.th/std_report/reg_report_login.php

(กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป)  

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว

๑.  สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ ฉบับ และผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอกต้องแนบสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย

๒.  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ

๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๔.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๕.  สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

 (เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)

๖.  รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา

๗.  เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว 

๗.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

 ๗.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท

๗.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ  ๕,๑๐๐ บาท  (ไม่รวมค่าหน่วยกิต ที่ต้องชำระภายหลัง)             

๗.๔ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท