ประกาศรับสมัคร

1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ 20 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชา คอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีการศึกษา/เทคโนโลยีดิจิทัล/คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอื่นซึ่งได้รับการมอบหมายหรือแต่งตั้งจากสถานศึกษาให้เป็นครูผู้สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.4 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

3. การส่งใบสมัคร
ช่วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ การส่งและยื่นใบสมัคร มี 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 การส่งใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครที่เว็บไซต์
3.2 การยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://portal1.udru.ac.th/web/enroll_60/enroll_register.php? แล้วพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4. การสอบคัดเลือก
4.1 วิชาภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564          
4.2 การสอบสัมภาษณ์

5. หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

กำหนดการรับสมัคร 

       ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2565                          รับสมัคร

       13 กรกฎาคม 2565                                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

       14 กรกฎาคม 2565                                        สอบคัดเลือก

       16 กรกฎาคม 2565                                       ประกาศผลสอบ

       17-21 กรกฎาคม 2565                                  รายงานตัว

       23 กรกฎาคม 2565                                     ปฐมนิเทศ/เปิดภาคเรียน