ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ –
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๕ ชั้น ๒ โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://portal1.udru.ac.th/web/std_report/reg_report_login.php

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว
๑. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4) และผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอก ต้องแนบใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย
๒. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
๕. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
(เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)
๖. รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา
๗. เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว
๗.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๗.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ ๔,๘๐๐ บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิต ที่ต้องชำระภายหลัง)
๗.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

หากท่านนำหลักฐานการรายงานตัวมาไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถรับรายงานตัวได้และถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์