การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2566

Download รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร
1. ระดับปริญญาเอก
1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา คือ
1) การบริหารการศึกษา จำนวน 15 คน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 20 คน
3) หลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 10 คน
4) ศิลปกรรมพื้นถิ่น จำนวน 5 คน
5) รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 10 คน
6) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น จำนวน 10 คน
1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จำนวน 10 คน

2. ระดับปริญญาโท
2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา คือ
1) การบริหารการศึกษา จำนวน 80 คน
2) หลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 15 คน
3) วิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 30 คน
4) การวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 15 คน
5) นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 30 คน

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 20 คน
2) การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น จำนวน 20 คน

2.3 ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ
1) วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 คน
2) การจัดการเกษตรและนวัตกรรม จำนวน 10 คน

2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 20 คน

2.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 10 คน

2.6 ลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 30 คน

2.7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ
1) ศิลปกรรมพื้นถิ่น จำนวน 5 คน

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2566 รับสมัคร
14 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
20 – 21 พฤษภาคม 2566 สอบคัดเลือก
31 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลสอบ
1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2566 รายงานตัว
1 กรกฎาคม 2566 เปิดภาคเรียน

ขั้นตอนการสมัคร
ช่วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พฤษภาคม 2566 ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และสั่งPrint
  2. ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  3. ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาการโอนเงิน โดยสามารถส่งได้ 2 ช่องท่าง คือ
    ส่งหลักฐานด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ม.ราชภัฏอุดรธานี
    หรือ ส่งหลักฐานการรับสมัครทาง Google Form

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาเอก มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษาและใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) หนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
8) สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) และ/หรือ หนังสือรับรองที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาที่จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
9) เอกสารกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)
10) เอกสารข้อมูลอัตชีวประวัติความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อและแผนการนำความรู้ไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
11) เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาโท มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) ใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
8) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)