📣 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อ กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ 📅 วันที่ 1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://portal1.udru.ac.th/…/std…/reg_report_login.php

📣หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว

1. ใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
4. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4) (เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)
5. รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา6. เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว ประมาณ 4,800 บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิต ที่ต้องชำระภายหลัง)

📣 หากท่านไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา หรือนำเอกสารมารายงานตัวไม่ครบ ถือว่าสละสิทธิ์