ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของ
ผู้เข้าศึกษาและผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องลงทะเบียนรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๕ ชั้น ๒ โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์

https://portal4.udru.ac.th/std_report/reg_report_login.php

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว
๑. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/สำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ ฉบับ และผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอกต้องแนบสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย
๒. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)
๖. รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา
๗. เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว
๗.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๗.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท
๗.๓ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท
๗.๔ นักศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าหน่วยกิต ที่ต้องชำระภายหลัง)
๗.๕ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

หากท่านไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา หรือนำเอกสารมารายงานตัวไม่ครบ ถือว่าสละสิทธิ์