กำหนดการ
รับสมัคร                                  วันที่  ๕ – ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗

สอบข้อเขียน                          วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

สอบสัมภาษณ์                  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗