เว็บไซต์งานประชุม : https://graduate.udru.ac.th/ngrc/

  • ลงทะเบียนส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2563

อัตราค่าลงทะเบียน

โดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย
สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กำหนดการ

กลุ่มการนำเสนอผลงาน
นำเสนอแบบออนไลน์
วันที่ 17 ตุลาคม 2563

เทมเพลตบทความ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

ลงทะเบียนส่งบทความ

เงื่อนไขพิเศษ
บทความที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ (Peer review) แล้วอยู่ในเกณฑ์คะแนนประเมินระดับ “ดีมาก” จะได้สิทธิ์ในการเข้ารับในการตีพิมพ์ลง “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”