ระดับปริญญาเอก
1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 663006011)
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 673006011)
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 653008021)
4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 663008021)
5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 673008021)
6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัส 65)
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัส 66)
8 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 67)
9 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 663006081)
10 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 66300608201)
11 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 67300608)
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสห้อง 67)
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 1 (รหัสห้อง 67 )

ระดับปริญญาโท
1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 25 (รหัสห้อง 661206051)
2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 25 (รหัสห้อง 661206052)
3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 26 (รหัสห้อง 671206051)
4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 26 (รหัสห้อง 671206052)
5 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 661206091)
6 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 671206091)
7 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่น 10 (รหัสห้อง 671206101)
8 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่น 9 (รหัสห้อง 661206101)
9 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (รหัสห้อง 671206121)
10. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (รหัสห้อง 661206121)
11 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (รหัส 667006031)
12 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (รหัส 677006031)
13 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 12 (รหัสห้อง 677007021)
14 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 7 (รหัสห้อง 676111521 )
15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการเกษตรและนวัตกรรม (รหัสห้อง 67 แผน 1.1)
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสห้อง 651206041)
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสห้อง 661206041)
18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รหัสห้อง 66120604201,66120604202)

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสห้อง 67)
20 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น รุ่น 17
(รหัสห้อง 661208031)

21 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น รุ่น 18
(รหัสห้อง 671208031)

22 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 18 (รหัสห้อง 661208051 )
23 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 19 (รหัสห้อง 671208051 )
24 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 661214011)
25 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 671214011)