ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ทุกชั้นปี