ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 2 โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ ระบบรายงานตัวนักศึกษา