1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 15 คน
  2. สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 พ.ย. 2563
สอบคัดเลือก 28 พ.ย. 2563
เปิดเรียน 12 ธ.ค. 2563

หลักฐานการรับสมัคร
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ)
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

กรอกแบบฟอร์มการสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยอาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ https://forms.gle/qzELZHxPYM9NopJS7

ประกาศและรายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-ภาคการศึกษา-2.2563