เดือน: มกราคม 2023

ภาพกิจกรรมการจัดโครงการสัมมนาการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิ…

โครงการสัมมนาการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิ…

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาและการยกระดับชุมชนท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดประกาศการให้ทุน ดาวน์…