ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๕ ชั้น ๒ โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://portal1.udru.ac.th/web/std_report/reg_report_login.php

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว

๑.  สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ๒ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4) และผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอก ต้องแนบใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย

๒. สำเนาใบรายงานผลการเรียน ๒ ฉบับ

๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)

๔.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)

๕.  สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

(ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)

(เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)

๖.  รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา

๗.  เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว 

 ๗.๑ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

 ๗.๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ  ๔,๘๐๐ บาท  (ไม่รวมค่าหน่วยกิต ที่ต้องชำระภายหลัง)             

๗.๓ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ ๑ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท