สาขาที่เปิดรับ
ระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
1. การบริหารการศึกษา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ศิลปกรรมพื้นถิ่น

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
1. วิทยาศาสตร์ศึกษา
2. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการเกษตรและนวัตกรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปกรรมพื้นถิ่น

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการรับสมัคร
Print ใบสมัคร พร้อมหลักฐานมาส่งด้วยตัวเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคาร 5 ชั้น 2 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาเอก มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษาและใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) หนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
8) สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) และ/หรือ หนังสือรับรองที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาที่จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
9) เอกสารกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)
10) เอกสารข้อมูลอัตชีวประวัติความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อและแผนการนำความรู้ไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
11) เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาโท มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) ใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
8) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)