โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยการจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบขอบเขต พันธกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้กลวิธีการเรียนอย่างมีความสุข การสืบคันข้อมูล การอ่านตำรา และวารสารภาษาอังกฤษ รวมถึงการคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นขั้นแรกของการเรียนรู้และนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาต่อไป โดยผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 23 คน และนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต จำนวน 152 คน