ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 –
21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://portal1.udru.ac.th/web/std_report/reg_report_login.php

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว
1. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4) และผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอก ต้องแนบใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย
2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
5. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
(เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)
6. รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา
7. เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัวให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ 1 ประมาณ 25,000 บาท

หากท่านนำหลักฐานการรายงานตัวมาไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถรับรายงานตัวได้และถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์