ประกาศรับสมัคร

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๕ จึงกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้

๑. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ

    ๑.๑ ระดับปริญญาเอก 

         ๑.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์              จำนวน  ๑๐  คน

         ๑.๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต                                          จำนวน  ๑๐  คน

    ๑.๒ ระดับปริญญาโท

          ๑.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                                           จำนวน  ๑๕  คน

                   สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ                         

         ๑.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                                           จำนวน  ๒๐  คน

                   สาขาวิชาการจัดการเกษตรและนวัตกรรม

         ๑..๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                          จำนวน  ๑๕  คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    ๒.๑ ระดับปริญญาเอก

         ๒.๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                   ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง

                   ๒) มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย ๒ ปี หรือมีผลงานในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือประกอบอาชีพธุรกิจ

                   ๓) เสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)โดยให้ระบุความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตของการวิจัย (ประชากรและตัวแปรที่ศึกษา) และประโยชน์ของการวิจัยโดยสังเขป

                   ๔) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนด                  

         ๒.๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

                  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่คณะกรรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ที่ผ่านการทำวิทยานิพนธ์และมีการผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

    ๒.๒ ระดับปริญญาโท

            ๒.๒.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสำหรับแผน ก แบบ ก๑ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับแผน ก แบบ ก๒ และแผน ข เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา

                 ๒) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบันด้วยวิธีการ ยื่นใบสมัคร (Portfolio) การสอบข้อเขียน หรือการสอบสัมภาษณ์

                 ๓) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

                 ๔) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

           ๒.๒.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและนวัตกรรม

                   ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

                   ๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผู้ประกอบการ หรือบุคลากรในองค์กรภาครัฐ เอกชน วิสาหกิจชุมชน หรือหมู่บ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำสาขาวิชา

                   ๓) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙

           ๒.๒.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยหรืสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การรับรอง

๓. การส่งใบสมัคร

          ช่วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ การส่งและยื่นใบสมัคร มี ๒ ลักษณะ ดังนี้

          ๓.๑ การส่งใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัครที่เว็บไซต์ https://forms.gle/1EtJsJATF4spG27k9) (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

            ๓.๒ การยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://portal1.udru.ac.th/web/enroll_60/enroll_register.php? แล้วพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๕ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๔. การสอบคัดเลือก

          ๔.๑ วิชาภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ การสอบสัมภาษณ์

๕. หลักฐานการสมัคร 

    ๕.๑ ระดับปริญญาเอก  มีต่อไปดังนี้

         ๑) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

         ๒) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ติดที่ใบสมัคร)

         ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ๑ ฉบับ

         ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

         ๕) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาและใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาโท อย่างละ ๑ ฉบับ

         ๖) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

         ๗) สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน ๒ ปี) และ/หรือ หนังสือรับรองที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาที่จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

         ๘) เงินค่าสมัครสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท

    ๕.๒ ระดับปริญญาโท มีต่อไปดังนี้

         ๑) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

         ๒) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ติดที่ใบสมัคร)

         ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ

         ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

         ๕) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

         ๖) สำเนาใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ ฉบับ

         ๗) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     ๘) เงินค่าสมัครสอบจำนวน ๓๐๐ บาท

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับสมัคร
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สอบคัดเลือก
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศผลสอบ
๑๒ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายงานตัว
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปฐมนิเทศ/เปิดภาคเรียน