นที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนานำนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 15 และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17