บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปีที่ 11 (TCI กลุ่ม 2 )

รายละเอียดการส่งบทความ

*หมายเหตุ การชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระหลังจากที่ได้รับ Email จากบรรณาธิการ