บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ คุณสรชา ศรีสุวรรณ และ คุณเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องในโอกาศที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Journal of Namibian Studies ซึ่งเป็นวารสารในฐาน Scopus ควอไทส์ ที่ 1