วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา แสนโภชน์ ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม บุญนุ่ม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา