วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นประธาน พิธีเปิด“การสัมมนาอาชญากรรมทางไซเบอร์ : การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและนโยบายทางภาครัฐ” ในการนี้ ผอ.สพม.อุดรธานี ได้ร่วมพบปะและกล่าวให้กำลังใจกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะครูและนักเรียนที่ร่วมการสัมมนาด้วย