วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย