วันที่ 4-8 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตติกา แสนโภชน์ ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นที่ 17 และนักศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่นที่ 15 เดินทางศึกษาดูงานในโครงการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และใน วันที่ 5 มิถุนายน Dr.Mai Xuan Hung อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำคณะเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกวางบิ่นห์ (Quang Binh University) และร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subrigion:GMS) และมีการนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นที่ 17 และนักศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินำเสนอร่วมด้วยในการนี้