ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ