หลักสูตรปริญญาเอก

1 ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 653006011)
2 ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รหัสห้อง 663006011)
3 ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 663008081)
4 ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โทควบเอก) สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 653008081)
5 ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 653008081)
6 ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 663006081)
7 ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ (รหัสห้อง 643008041)
8 ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 663008021)
9 ตารางเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (รหัสห้อง 653008021)

หลักสูตรปริญญาโท
10 ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 24 (รหัส 65)
11 ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 25 (รหัสห้อง 66)
12 ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รหัสห้อง 661206091)
13 ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ รุ่น 16 (รหัสห้อง 651208031)
14 ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ รุ่น 17 (รหัสห้อง 661208031)
15 ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยฯ รุ่น 9 (รหัสห้อง 661206101)
16 ตารางเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 6 (รหัสห้อง 666111521 )
17 ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 6 (รหัส 651206031)
18 ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (รหัส 667006031)
19 ตารางเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 11 (รหัสห้อง 667007021)
20 ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ (รหัสห้อง 661206041)
21 ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ (เฉพาะรหัส 65120604108 กับ 65120604109)
22 ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ (รหัสห้อง 651206041)
23 ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา (รหัสห้อง 661206121)
24 ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและคอพิวเตอร์ศึกษา (รหัสห้อง 651206121)
25 ตารางเรียนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 651208071)
26 ตารางเรียนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น (รหัสห้อง 661208071)
27 ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่น 18 (รหัสห้อง 661208051)
28 ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 651214011)
29 ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (รหัสห้อง 661214011)
30 ตารางเรียนหลักสูตรบริหาธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (รหัสห้อง 663007041)